Dołącz do Cechu

Warunki dołączenia do Cechu

Wyciąg ze Statutu Cechu:

§ 5.1. Cech zrzesza osoby fizyczne oraz wspólników spółek cywilnych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie rzemiosł artystycznych na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

2. Członkami Cechu są:

a) wykonujący rzemiosło artystyczne rzemieślnicy artyści, posiadający zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle tytuł mistrza w zawodzie, tytuł mistrza rzemiosła artystycznego lub posiadający status twórcy w jednej z dziedzin rzemiosła artystycznego,

b) współmałżonek współpracujący na stałe z rzemieślnikiem artystą, posiadający kwalifikacje określone w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

c) wykonujący rzemiosło artystyczne pozostali rzemieślnicy, będący w trakcie zdobywania kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, w indywidualnie uzasadnionych przypadkach,

d) członkowie honorowi.

§ 6.1. Przyjęcie w poczet członków następuje w oparciu o pisemną dekla­rację, wpłacenie wpisowego oraz złożenie oświadczenia na piśmie o gotowości uiszczania składek w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

2. Decyzję o przyjęciu na członka Cechu podejmuje Zarząd. (…)

Aktualnie wpisowe wynosi 100 zł, natomiast składka 30 zł miesięcznie.

Od naszych członków oczekujemy, poza regularnym płaceniem składek, aktywnego uczestnictwa w życiu Cechu oraz pomocy i współpracy przy realizacji działań statutowych.

Kliknij tutaj i pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ OCRA