Certyfikat Rękodzieła

KORZYŚCI Z POSIADANIA CERTYFIKATU RĘKODZIEŁA

 

· Twój wyrób zyskuje charakter certyfikowanego rękodzieła poświadczonego przez największą w Polsce organizację samorządu rzemiosła artystycznego, wzrasta prestiż Twojego wyrobu,

· zostajesz umieszczony na Liście Twórców Certyfikowanych publikowanej i aktualizowanej na bieżąco na stronie internetowej www.OCRA.org.pl,

· otrzymujesz przywilej używania tytułu Certyfikowanego Twórcy Rękodzieła,

· Twój klient, zwłaszcza zagraniczny, zyskuje pewność, że kupuje autentyczne polskie rękodzieło, nie masowy wyrób fabryczny, możesz żądać wyższej ceny za wyrób.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATU RĘKODZIEŁA
§ 1. Certyfikat Rękodzieła, zwany dalej Certyfikatem, przyznaje się wyrobom mającym charakter rękodzieła artystycznego, wykonanym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z zastosowaniem tradycyjnych technik rękodzielniczych. Wyroby te nie mogą naruszać praw autorskich i muszą spełniać wymogi związane z przepisami prawa. Właścicielem praw do Certyfikatu jest Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów. Wzór Certyfikatu stanowi Zał. nr 1.

§ 2. Certyfikat nadawany jest konkretnemu wytwórcy na jego wyrób lub serię wyrobów, po spełnieniu wymogów niniejszego regulaminu, na czas nieokreślony.

§ 3. Decyzję o przyznaniu Certyfikatu podejmuje Komisja Certyfikująca wybierana przez Zarząd Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów spośród dyplomowanych rzemieślników artystów, Mistrzów w swym rzemiośle oraz niekwestionowanych autorytetów w środowisku rzemiosła artystycznego. Komisja składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego. Komisja zbiera się w miarę potrzeby, stosownie do ilości złożonych wniosków.

§ 4. Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji odbywa się przez złożenie wniosku według wzoru stanowiącego Zał. nr 2. Wnioski można składać pocztą elektroniczną na adres ocra@wp.pl. lub listownie na adres Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów, ul. Podwale 11 lok. 132, 00-252 Warszawa.

§ 5. Przyznanie Certyfikatu uprawnia do:

a) używania tytułu Certyfikowany Twórca Rękodzieła,

b) umieszczenia wytwórcy wyrobu na Liście Certyfikowanych Twórców Rękodzieła zamieszczonej i na bieżąco aktualizowanej na stronie internetowej www.ocra,org.pl

c) preferencji w ubieganiu się o udział w targach, wystawach oraz innych imprezach promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez Ogólnopolski Cech Rzemieślników Artystów.

§ 6. 1. Koszt certyfikatu wynosi: 20 zł dla pojedynczego wyrobu do 100 zł, 35 zł dla pojedynczego wyrobu o wartości od 101 do 200 zł i 50 zł dla pojedynczego wyrobu o wartości od 201 zł wzwyż.

2. Koszt ogólnego certyfikatu dla serii wyrobów o podobnych parametrach wynosi 50 zł, niezależnie od wartości wyrobu.

3. Do każdego certyfikatu mogą być wydane przywieszki do umieszczenia na wyrobach. Koszt przywieszki wynosi 2,50 zł za sztukę.

4. Podane wyżej ceny są cenami brutto. Wpłaty należy dokonać na konto Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie Certyfikatu lub dodatkowych przywieszek. W wypadku nieprzyznania Certyfikatu wpłata zostaje zwrócona Wnioskodawcy w terminie 3 dni na wskazane przez niego konto.

§ 7. Komisja Certyfikująca może sprawdzać utrzymywanie przez wyrób kryteriów uprawniających do otrzymania Certyfikatu. W przypadku utraty przez wyrób charakteru rękodzieła prawo do korzystania z Certyfikatu zostanie odebrane.

Skład Komisji Certyfikującej:

Olga Werbeniec – mistrz kaletnictwa, Mistrz Rzemiosł Artystycznych, Prezes OCRA

Marian Klabisz – mistrz złotnictwa i brązownictwa, Mistrz Rzemiosł Artystycznych, rzeczoznawca, konserwator zbiorów Muzeum Pałacu w Wilanowie

Marek Biń – mistrz zegarmistrzowstwa, rzeczoznawca Stowarzyszenia Rzeczoznawców Jubilerskich

Sekretarz Komisji

Kliknij tutaj i pobierz DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ OCRA

 

LISTA CERTYFIKOWANYCH TWÓRCÓW RĘKODZIEŁA